Browsing "Makaleler"
Tem 17, 2011 - Makaleler    Yorum yok

Anayasa Madde 60: “Herkes Sosyal Güvenlik Hakkına Sahiptir. Devlet Bu Güvenliği Sağlayacak Gerekli Tedbirleri Alır.” (!)

Anayasa, Sosyal Güvenlik Hakkını herkesin yararlanacağı bir insan hakkı olarak düzenlemiş ve devletin asli görevleri arasında saymıştır. Ancak anayasada yer almasına rağmen hala günümüzde birçok kişinin sosyal güvenceye sahip olmadığı ortadadır. Buna rağmen yasalaşması beklenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı Anayasadaki bu açık hükme rağmen, sosyal güvencesiz vatandaş sayısını artıracak bir düzenleme getirmektedir. Acaba yüce meclis, anayasal görevini yerine getirmek amacıyla, yeni bir düzenleme yapmaya ihtiyaç mı duydu?(!) Devamı »

Tem 17, 2011 - Makaleler    Yorum yok

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Yeni Yargı Yılına Kaldı!

 

Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında çok hızlı “değişim” rüzgarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. SSK hastanelerinin devriyle çalışanların primleriyle oluşturulan kurumlar Sağlık Bakanlığı’na ve oradan yerel yönetimler aracılığıyla özel sektöre devredilmek istenirken, diğer yandan emeklilik yaşı ve prim gün sayısı da yükseltilmek istenmektedir. Devamı »

Tem 17, 2011 - Makaleler    Yorum yok

KIDEM TAZMİNATI FONU

Kıdem tazminatı uygulaması, ilk kez 1936 tarihli 3008 sayılı ilk İş Yasası ile mevzuatımıza girmiştir. Şu anda da uygulamada olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre: iş yerinde bir yıldan fazla çalışan işçinin, haklı bir nedene dayanmadan işten çıkartılması sağlık, askerlik, kadın işçinin evlenmesi, yaşlılık emeklilik ya da malullük aylığına hak kazanma veya ölüm nedeniyle iş akdinin son bulması halinde işveren; işçiye ya da mirasçılarına, çalışılan her bir yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemektedir. Devamı »

Tem 17, 2011 - Makaleler    Yorum yok

KAMU YÖNETİMİ YASA TASARISI REFORMA HAZIR MI?

Kamu yönetiminin hantal yapısı, toplumun her kesinini rahatsız etmeye devam ediyor. Sağlık eğitim. Kültür gibi en temel hizmetlerden dahi insanca yararlanamadığımız ülkemizde, bu sorunlar nasıl aşılacak? Çünkü anayasa ve kanunlarda sosyal ve hukuk devleti olduğumuz koca puntolarla yaza dursun, bu ilkelerin fiilen ihlal edildiği bir gerçek. Peki bu ağır bürokrasi içinde erimiş olan kamu hizmeti ve hizmetlisini değişime sürükleyip halkın refah düzeyini arttıracak bir kamu yönetimi nasıl oluşturulmalı? Devamı »

Tem 17, 2011 - Makaleler    Yorum yok

Evrensel Bir İnsan Hakkı ” İŞ GÜVENCESİ”

İş hukukunun en önemli konularından birisi olan iş güvencesi, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin devamını sağlamayı amaçlar. Başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve İLO(Uluslararası Çalışma Örgütü)’nun sözleşmelerinde de, iş güvencesi temel insan haklarından biri olarak yer almıştır. İLO’nun 158 sayılı sözleşmesini 1994 yılında onaylayan Türkiye, uluslar arası yükümlülükler altına girmesine rağmen, iş yasasının hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin maddelerinde uzun süre hiçbir değişiklik yapmamıştır. Avrupa Birliği’ne girişte Türkiye’nin yapması gereken reformlar arasında iş güvencesinin de olması bu konuda düzenlemeler yapmaya itmiştir. Devamı »

Tem 2, 2011 - Makaleler    Yorum yok

İşsizlik Sigortası

Uluslararası düzeyde yaşanan ekonomik krizle birlikte işsizliğin milyonlarca işçiyi-emekçiyi işsiz bıraktığı, birçok işverenin işletmesini kapatmak ya da üretime ara vermek zorunda kaldığı bir dönemi yaşadık. Bu süreç eski hızını yitirse de her geçen gün işsizler ordusuna yeni işsizler eklenerek devam etmekte. İşte bu nedenle dergimizin bu köşesini dönemin işsizleri ve her an işsiz kalma potansiyeli taşıyan bugünün işçileri için önemli bir konu olan işsizlik sigortasına ayırdık.
Devamı »

Tem 2, 2011 - Makaleler    Yorum yok

Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı, Anayasal Bir Haktır!

Bilgi edinme hakkı, birçok ülkede anayasal haklar arasında yer aldığı gibi ülkemizde de anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir.

Nitekim 1982 Anayasası’nın 74. maddesi “Dilekçe Hakkı” başlığı altında, vatandaşına kendileriyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikayetler hakkında, yetkilimakamlara ve TBMM’ye başvurma hakkı tanımıştır. Ayrıca kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları ise; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkındaki Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar belgelere ulaşma özgürlüğünü ve halkın bilgi alma hakkını güvence altına almayı amaçlayarak hazırlanmıştır.
Devamı »